EFS maleZapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku informuje, iż zapytanie ofertowe nr 5/ZO/AOU2/2020 dotyczące zakupu oraz dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” zostaje unieważnione.

EFS maleZapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku informuje, iż w ramach zapytania ofertowego nr 4/ZO/AOU2/2020 dotyczącego zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II”,  najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

P.P.H.U „ELVIS” Maria Stelmaczonek, ul. 3 Maja 38 A, 14-400 Pasłęk

EFS maleSzkoła Podstawowa nr 2 kieruje zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2020 do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk.

Załączniki:

EFS maleSzkoła Podstawowa nr 2 kieruje zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2020 do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Zal. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Oświadczenie
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań
Zał. 5 Wzór umowy

EFS male

Zgodnie z pkt. VIII zapytania ofertowego na Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wraz z dostawą materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe” zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Na dzień unieważanienia tj. 7 września 2020 nie wpłynęła żadna oferta.