Od października 2020 opłatę za dożywianie należy dokonywać z góry do 10-go każdego miesiąca na konto szkoły: Bank Spółdzielczy w Pasłęku nr konta: 53 8313 0009 0000 3506 2000 0070 .W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz miesiąc, za który dokonuje się opłaty. Informacja o kwocie do zapłaty za dany miesiąc dostępna będzie na tablicy informacyjnej w szkole, w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się ze świetlicą szkolną telefonicznie poprzez sekretariat szkoły 55 248 22 33 lub za pomocą dziennika elektronicznego.