EFS male

Od 1 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 realizowany jest projekt pt. "Akademia otwartego umysłu II". Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, a także doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu ww. kompetencji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”
Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 250
Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 25
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wartość projektu: 422 969,02 zł