Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalone zostały dla naszej szkoły następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 r.
02.05.2023 r.
23, 24, 25.05.2023 r.
09.06.2023 r.

Szkoła w w/wym. dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę, natomiast nie organizuje dowozów dzieci.
Przepisy dot. dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie dotyczą oddziałów przedszkolnych. Przedszkole pracuje w tym czasie w formie dyżurów.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska